Salangen-Nyheter

Tobias om kommunereformen:

En nødvendig reform

- Større kommuner gir anledning til større lokalt selvstyre, fordi kommunen kan få tildelt flere oppgaver og flere rammebetingelser som igjen skal besluttes lokalt, sier Tobias Mikalsen i sin kronikk. FOTO: PRIVAT

SJØVEGAN: Den unge og samfunnsengasjerte Tobias Mikalsen (bildet) har laget en egen kronikk med sitt syn på den fremtidige kommunereformen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Torsdag 26. mars ble det avholdt et folkemøte om kommunesammenslåing i Salangen kulturhus. Målet var visstnok å danne en arena hvor kommunens innbyggere kunne samles og stille spørsmål rundt kommunereformen, for å skaffe seg mer informasjon rundt dette arbeidet. Det viste seg at det likefullt ble en arena for personlige utblåsninger og hjertesukk fra innbyggere med emosjonelle, og ikke nødvendigvis veldig rasjonelle, tanker rundt reformen.

Det er en rekke årsaker til at jeg mener dagens kommuner er for små, og at kommunesammenslåing er den mest effektive løsningen, fremfor interkommunale samarbeid om en rekke tjenester. Jeg mener at det at vi har interkommunale samarbeid i seg selv er et argument for at kommunene ikke har kompetanse eller mennesker nok til å kunne ivareta noen av de elementære oppgavene, som for eksempel brannvesen, barnevern- og PPT-tjenester. Større og mer robuste kommuner vil kunne gi oss som innbyggere større trygghet gjennom bedre beredskap, bedre barnevernstjenester, økt lokaldemokrati og mer rettferdig fordeling av de kommunale midlene.

Mange vil undres over at jeg påstår at lokaldemokratiet styrkes gjennom større enheter. Dette mener jeg ubestridt er tilfellet blant annet gjennom å se på dagens kommunale nominasjonslister. Vi ser utfra disse listene, spesielt i ett parti i Salangen, at båndene mellom de ulike listekandidatene er svært sterke, gjerne nærmeste familie eller tett tilknyttede venner. Det er faktisk intet mindre enn fire par med kandidater i Salangens største parti med tette familiære bånd, hvorav to av parene er mor/sønn og mor/datter, mens det tredje paret, som tilfeldigvis har byttet på ordførerrollen for ikke altfor lenge siden, i tillegg til et fjerde parr er mann og kone. Det undergraver det lokale demokratiet og flytter makt over valget fra velgerne til listekandidatene og partiene, som igjen skal ta beslutninger på vegne av oss, innbyggerne.

Større kommuner gir anledning til større lokalt selvstyre, fordi kommunen kan få tildelt flere oppgaver og flere rammebetingelser som igjen skal besluttes lokalt. Detaljstyringen fra staten kan begrenses i mye større grad, og dermed vil de forskjellige lokalpartienes meninger og verdier for første gang spille en reell rolle. Det er heller ikke til å dytte under en stol at jeg mener at større kommuner vil bidra til at de mer kompetente og initiativrike politikerne lettere vil kunne vise seg, og at de mindre kompetente politikerne og venneklinsjene trekkes fra hverandre og siles bort. Politikerne vil måtte svare for sine meninger og standpunkter i større grad enn i dag. Dermed senkes faren for korrupsjon, og båndene mellom politikerne, og mellom andre etater og ansatte i kommunen, senkes til et bekjent-nivå. Regjeringen ønsker blant annet å flytte oppgaver som drift av videregående skoler til storkommunene. Det betyr at det i større grad er de lokale politikerne som skal ta stilling til hvor skolene skal ligge, og hvor mange det skal være av dem. Disse sakene kan da for første gang tas opp lokalt og få et reelt utfall. Hva partiene mener om disse sakene lokalt vil bli utslagsgivende for hva som blir vedtatt, og dermed vil befolkningens mening i disse lokalpolitiske sakene være viktigere.

Vi ser at det i små kommuner, som Salangen, er vanskelig å få til et fungerende ungdomsdemokrati. Dette har jeg erfaring med selv som leder av Salangen Ungdomsråd i perioden 2013-2014. Det har vært flere forsøk på å opprette interkommunale råd. Å få til en rettferdig og god sammensetning i disse rådene er vanskelig. Gjennom større kommuner vil ungdommen få vist frem sine meninger gjennom større ungdomsvalg, og ungdomsrådene vil være sterkere og mer kompetente til faktisk å representere ungdommen i kommunale organer og utad mot publikum. Samme problematikk ser man i flere kommunale funksjoner og rådsorganer. Med større kommuner vil man få flere perspektiv og synsvinkler, som er sundt for lokaldemokratiet og ungdomsdemokratiet.

Så til den kanskje viktigste påvirkningen kommunereformen vil ha, verdiskapningen og næringslivet. Større kommuner gir en unik anledning til å promotere og samordne markedsføringen av regionen som turistdestinasjon. Gjennom en næringsforening vil man også få samlet næringsliv som sjeldent kommuniserer på tvers av dagens kommunegrenser på en unik måte, slik at næringslivet i storkommunene kan samordne sitt arbeid og jobbe mot et felles mål. Bedriftene får utvidet sine nettverk, som igjen vil kunne stimulere til større vekst og flere etableringer. Jeg tror at dagens sentrum vil bestå, og videreutvikles i stor skala. Sammen tror jeg at disse sentrene vil vokse raskere på grunn av mer samordnet og målrettet næringslivsarbeid.

Med disse tankene i grunn er det kanskje på tide å legge vekk latterlige og unyttige spørsmål om hva kommunen skal hete og hvor kommunesenteret skal være inntil disse spørsmålene faktisk blir relevante, fordi reformen, iallfall slik jeg ser det, vil være positiv for både næringslivet, lokaldemokratiet, og alle oss innbyggere. Det er på tide at vi tar noen faresignal rundt småkommuner og lokaldemokrati på alvor.

Jeg innser at mange har et emosjonelt forhold til sin hjemkommune. Det har også jeg, men jeg tror ikke at vi fordi vi deler inn landet vårt i større administrative enheter vil miste vår lokale tilhørighet. Salangen vil fremdeles være Salangen. Sannsynligvis vil vi også ha lokale organer som jobber med de mest lokale sakene. Kanskje vil vi kunne opprettholde dagens kommuner som geografiske grenser, for eksempel kalt kommunedeler eller kommuneregioner, selv om de administrative grensene flyttes. Så legg den emosjonelle delen til side og se på de reelle positive konsekvensene en større administrativ inndeling vil kunne ha, fordi dette handler mye om hvordan distriktene skal kunne være konkurransedyktige og attraktiv ovenfor unge i fremtiden.

Det at tilknytningen mellom listekandidatene i Salangen Senterparti, Salangens største parti, relasjonsmessig begynner å minne om arverekken i Saudi-Arabia er kanskje et siste overveiende argument for at kommunene er for små?.

Skrevet av Tobias Mikalsen (17 år)

Elev, Akademiet Bergen VGS