Salangen-Nyheter

Moloen på Sjøvegan:

Får denne ny eier i dag?

I dag kan denne moloen få nye eiere, som da blir befolkningen i Salangen kommune. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

I dag kan denne moloen få nye eiere, som da blir befolkningen i Salangen kommune. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

SJØVEGAN: Etter å ha vært i Rolf Jørgensen AS sitt eie siden sommeren 2018, så kan moloen på Sjøvegan i dag fredag få nye eiere.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Salangen kommunes kommunestyre skal i dag behandle en politisk sak, der det handler om at kommunen går inn og kjøper moloen på Sjøvegan, og en nærliggende eiendom for kr. 640.000. I saksfremstillingen går det frem følgende i saken:

Gnr. 20 bnr. 595 Molo i Sjøvegan sentrum ble i sin anlagt av selskapet Millionfisken Eiendom AS, som senere endret navn til Molkom AS. Selskapet gikk konkurs, og Moloen ble kjøpt av Rolf Jørgensen AS for kr. 550.000,-. Intensjon var blant annet å etablere småbåthavn og selge båtplasser knyttet til Moloen. Midlertidig brukstillatelse for skjermingsmoloen ble gitt gjennom delegasjonssak 21. september 2015 sak nr. D55/15.

I samme sak ble det påpekt at ferdigattest kunne begjæres når avretting/komprimering og toppdekke i grus samt plastring er utført. Videre ble det stillt krav om fjerning av eksisterende sjømerke og etablering av navigasjonsinnretning jf. krav fra Kystverket, og merking av stein/steinmasser ved siden av skjermingsmoloen før utstedelse av ferdigattest. Dette arbeidet er pr i dag ikke ferdigstillet. Nødvendig reguleringarbeid for sentrumsområdet inkl. skjermingsmolo, småbåthavn, tilførselseveier, parkering og landanlegg er heller ikke gjennomført. Det har dermed heller ikke vært mulig å innvilge tillatese for småbåthavn.

Årsaken til manglende fremdrift i reguleringsarbeidet har blant annet vært uavklarte eiendomsforhold i sentrum knyttet til eiendomsgrenser mellom Felleskjøpet AS og Egil Lynum sin eiendom ned mot sjøen. Dette er nå avklart mellom partene, og endelige eiendomsgrenser er oversendt for registrering i matrikkelen. Gnr. 20 bnr. 596 landeiendom/landfeste for Molo eiet av Rolf Jørgensen AS ble anlagt av selskapet Millionfisken Eiendom AS. Siden 2015 har rettighetshaver til eiendommen vært selskapet Molkom AS før eiendommen i 2018 ble solgt til Millionfisken AS for kr. 70.000,- Eiendommen sikrer landfeste og adgang til skjermingsmoloen. Herunder medfølger til eiendommen tinglyst veirett i fem meter bredde over Maxi Miljø AS sin eiendom.

Tiden er inne for kjøp

I saksutredningen går det klart frem at administrasjonssjefen i Salangen kommune, Lars Strøm mener at tiden er inne for kjøp av moloen. "Vi vurderer at tiden nå er inne for kommunen til å ta en mer aktiv rolle i utvikling- og forskjønnelse av Salangen- sentrum. Både for å tilrettelegge økt aktivitet i et penere sentrum, men også i et utvidet perspektiv for å øke bolyst og stimulere vekst i kommunen som helhet. Kjøp av skjermingsmoloen og tilknyttet landeiendom må ses på som en viktig investering og startskudd i forskjønnelsesprosjektet for Salangen sentrum. Avklarte eiendomsforhold muliggjør raskere fremdrift og en enklere prosess i planlegging og regulering av området.

Fremdeles gjennstår betydelig arbeid før eiendommene er ferdigstillet for offentlig bruk, og da som del av en helhetlig plan for forskjønning av sentrum i Sjøvegan. Arbeidet kan imidlertid gå i gang på avklarte premisser". Strøm innstiller derfor på kjøp av begge eiendommene til avtalt pris med respektive grunneiere.

Annonse