Salangen-Nyheter

Salangen SV med uttalelse:

Forslag til skolemodell

SJØVEGAN: Salangen SV ved Jarle Adolfsen (bildet) kommer med en uttalelse om skolestruktur i forhold til de videregående skolene i Midt Troms. Her har Adolfsen blant annet sett på de geografiske utfordringene.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Leserinnlegg skrevet av: Jarle Adolfsen, Salangen SV

Sjøvegan videregående skole ble etablert som skolested i Indre Sør-Troms fordi det er et godt geografisk midtpunkt for kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Dyrøy, Ibestad, Bardu. Ideen med regionsentra er at disse skal lokalisere tjenester som må ha et større omland enn en enkelt  liten kommune kan utgjøre.  Videregående skole er en slik tjeneste. Nå snakker en bare om skoleregion Midt-Troms der både Midt- Troms og Indre Sør-Troms er gjort til ett inntaksområde. Før var disse definert som separate regioner i fylkesplanene. Områdene er geografisk store med overveiende spredt bosetting. Nettopp derfor var det to regioner. For dagpendling har en reisetid  på en time mellom heim og tjenestested vært regnet som øvre akseptable grense. Med skolebuss vil det maks tilsvare ca 4-5 mil. Og altså: geografien har ikke endret seg. Avstandene er som før, og veiene er ikke blitt kortere eller oppgradert for større hastighet enn før. Skal en planlegge nye skolestruktur må en ta utgangspunkt i dette faktum og inkludere de bosettinger som ligger lengst vekk.

Tre skoler

I Midt-Troms og Indre Sør-Troms tilsammen er det ca 1500 ungdommer i de tre aldersklassene som går på vgs. Om 10 år  vil tilsvarende tall være ca 1200 ( Kilde: SSB.) Både elevgrunnlag, bosettingsmønster og avstander burde tilsi tre skoler også i framtida. Helt fram til nå har da også Fylkestinget sagt at det skal være tre skoler i Midt-Troms, Sjøvegan, Finnfjordbotn og Bardufoss.

Når elevtallet går noe ned blir ufordringen med tre skoler  å holde god bredde i tilbud og samtidig få brukbar oppfylling på ulike kurs. Særlig gjelder dette programfag på studiespesialiserende linje.  Det blir lett slik at de tre skolene kommer i et konkurranseforhold om tilbud og elever. Dette kan en unngå ved at alle de tre nevnte skolene utfyller hverandre med ulike linjer,  smale tilbud og programfagtilbud. Modellen krever bevisst overordna og langsiktig styring, og skolene må slippe å konkurrere/slåss seg imellom om tilbud. Det må være en fylkes-politisk/administrativ oppgave å fordele tilbud slik at ingen av skolene får et b-stempel.

To skoler

Det avgåtte Fylkesrådet har overraskende gjort vedtak om at det

skal

være bare to skoler i Midt- Troms (inkl. Indre Sør-Troms). Dermed er det skapt en ny situasjon. Dersom Fylkestinget slutter seg til dette prinsipp må skole-lokalisering gjennomanalyseres på nytt. Det er gitt at Finnfjordbotn vgs må være den ene skolen. Det har også Fylkesrådet gjort vedtak om. Men med to skoler tilsier geografi og bosettingsmønster at den andre store skolen  ikke kan ligge på Rustahøgda.

Distansen mellom de to skolene blir da 4 mil, mens hele Indre Sør-Troms  blir uten videregående skole, og blir liggende utenfor dagpendlingsavstand til begge skolene! Det kan ikke Fylkestinget la skje!

For å imøtekomme denne utfordring må Sjøvegan opprettholdes som skole i en to-skolemodell. Tabell 1 viser hvordan avstandene er. Lavangen, Gratangen og Ibestad ligger utenfor det en kan si er akseptabel reiseavstand til både Bardufoss og Finnfjordbotn. Sjøvegan er godt innenfor dagpendlingsavstand fra disse kommunene. Tabellen viser at Nedre Bardu og Heggelia-området blir liggende midt mellom de to skolene Sjøvegan og Finnfjordbotn.  Men hele Vestre Målselv har relativ kort vei til Finnfjordbotn. Det er 3 mil mellom Olsborg og Finnfjordbotn, 4 mil mellom Bardufoss og Finnfjordbotn. Det er også verdt å merke seg at det er samme distanse til Sjøvegan fra Heggelia som fra Årstein i Gratangen. Og fra Setermoen er det nokså lik avstand til eventuelt ny skole på Rustahøgda som det er til Sjøvegan.

          Til:

Fra:

F.BOTN

km

B.FOSS

km

SJØVEGAN

km

SETERMOEN

km

Sørreisa

15

23

53

50

Olsborg

29

11

66

38

Bardufoss

40

 

55

27

Heggelia

43

3

52

24

Setermoen

48

27

28

 

Sjøvegan

68

55

 

28

Tennevoll

87

68

19

41

Hamnvik

89

96

41

69

Årstein

121

79

53

52

Brø.botn

46

54

30

58

Tabell 1:Avstand fra ulike steder i regionen til de tre skolestedene.

Kilde: NAF Veibok.

Tabell 2 viser hvordan elevgrunnlaget er fordelt geografisk i omlandet til Sjøvegan og Finnfjordbotn. Tallene peker mot at Finnfjordbotn vgs blir dobbelt så stor som SVS. Det kan en leve med. En skole med 500 elever er en middels stor skole som gir elevgrunnlag til stor fagbredde. Men Sjøvegan kan også få  «smale» studietilbud for hele regionen for å styrke elevgrunnlaget. Og dersom en tenker seg at en del av elevene som bor i Heggelia/Bardufoss området velger Sjøvegan så utjevner forskjellen seg.

F.BOTN-reg

0 -15 år

16 -18 år

 

SVS-region

0 -15 år

16 – 18 år

Lenvik

2424

520

 

Salangen

395

148

Sørreisa

692

150

 

Lavangen

195

49

Tranøy

250

54

 

Gratangen

194

34

Torsken

129

32

 

Bardu

768

157

Berg

140

31

 

Ibestad

197

52

Målselv

1253

279

 

Dyrøy

184

61

Sum

 

1066

 

 

 

501

Tabell 2: Ant. barn og ungdom i Midt-Troms etter kommune. Kilde:SSB

Noen har argumentert for å bygge en helt ny skole på Setermoen som skal erstatte både Bardufoss og Sjøvegan. Da får elever fra Ibestad, Dyrøy, Lavangen

forlenga

sin skolevei med den distansen som elever fra Setermoen i dag har til Sjøvegan. Og dagpendlings-omlandet til en skole på Setermoen blir sterkt overlappende med omlandet til Finnfjordbotn vgs, i Målselv.  Elever fra Olsborg/Moen får vesentlig lengere vei til Setermoen enn til Finnfjordbotn. Med Sjøvegan som skolested nummer to vil slik overlappende omland unngås. Og  totalt antall elevkilometer , dvs elevtall i kommunene ganget med reiseavstand til alternative skolesteder, blir 17747 km med Setermoen som skolested mot 16291 km for Sjøvegan. Da  er IST- kommunene, Bardu og 100 elever fra Målselv tatt med. Sjøvegan vgs er en relativt ny, og godt vedlikeholdt skole. Skolen har pr i dag ledig kapasitet til å ta 100-150 flere elever. Å legge ned denne skolen for å bygge en ny 3 mil unna er sløsing med offentlige midler.

Derfor:

med bare to skoler må Sjøvegan vgs opprettholdes. Og sett i et regionalt samfunnsperspektiv trenger kommunene i Indre Sør-Troms mer til fylkeskommunal støtte  til  å beholde og utvikle lokalsamfunnene enn de to større kommunene i Midt-Troms. Både Målselv og Bardu har Forsvaret som stor arbeidsplass.