Salangen-Nyheter

Nye leiligheter på Miljøtjenesten Ryet:

Hadde store mangler

Det er gjennomført forhandlinger med Salangen Boligstiftelse som eier areal på Ryet, der det er aktuelt å bygge leiligheter. Stiftelsen er villig til å selge området på 2.894 kvadratmeter til Salangen kommune for 226.000 kroner som tilsvarer restlån på eiendommen. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Det ble tatt opp under kommunestyremøtet i Salangen 18. februar, hvor det ble vedtatt at Salangen kommune ved administrasjonsjefen igangsetter nybygg av leiligheter ved Ryet. De skal være ferdigstilt innen utgangen av desember 2019

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Kommunestyret i Salangen kommune vedtok i oktober 2016 i k-sak 73/16 en boligpolitisk handlingsplan. Over tid hadde det vist seg å være behov for riktig tilpassede leiligheter for brukere av ressurskrevende tjenester i Miljøtjenesten Ryet. Dette ble da beskrevet i planens handlingsdel. Administrasjonssjefen valgte å prioritere dette arbeidet, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef, Johnny Sagerup, teknisk sjef Reidar Berg, enhetsleder for Miljøtjenesten Ryet, Kim Håkon Pedersen og spesialterapeut Ellen Fossbakk Børsen fra tjenesten for psykisk helse- og rusarbeid. I prosessen har brukermedvirkning vært ivaretatt gjennom involvering av pårørende og verger, samt Rådet for Funksjonshemmede. Men slik boligmassene i Miljøtjenesten Ryet er organisert i dag, medfører det utfordringer med hensyn til brukernes bosituasjon, de ansattes arbeidsmiljø, forsvarlig og hensiktsmessig drift. Det pekes også ut store mangler av kontorarbeiderplasser, garderober, møterom, og så videre.

Sum investering 18.500.000 kroner

Administrasjonssjefens vurderinger som ble tatt opp under kommunestyremøtet i Salangen 18. februar at det ut i fra de nevnte utfordringene skal bygges et nytt bygg bestående av 4 tilpassende omsorgsboliger, hvorav to leiligheter spesialtilpasses brukere av særlig ressurskrevende tjenester, ettersom eksisterende boligmasse kun består av ordinære leiligheter. Nybygg skal bidra til en enklere og bedre hverdag for brukerne, med verdige boforhold tilpasset deres livssituasjon. Bygget planlegges etablert i eksisterende bomiljø i Per Tønders vei på Ryet, og skal tilfredsstille alle Husbankens krav til omsorgsboliger, og byggingen forutsetter støtte fra Husbanken. Målet er at prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av desember 2019.