Salangen-Nyheter

De eldre etterlyser handling:

Salangen som aldersvennlig kommune

Foto: Jon Henrik Larsen

Foto: Jon Henrik Larsen

Når det gjelder Sjøvegan sjøfront med planlagte investeringer, vil vi følgende råd: Det bør være godt mulig å få til fullgode til løsninger innenfor byggetrinn 1 ved et «lavbudsjett-alternativ», mener leserbrevskribentene

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 14.12.2022 kl 14:59

Annonse
Annonse

Undertegnede sitter i sentrale verv for pensjonistene. Vi kjenner oss forpliktet til å mene noe om budsjettforslaget som skal behandles i kommunestyremøte 15. 12. 2022 i Salangen:

Rådet for et aldersvennlig Norge har oppfordret kommunale eldreråd til å gi innspill til kommunens samfunnsplaner og arealplan. Salangen kommunens ledelse har generelt vist liten vilje til å ta de eldre med på råd. I eldrerådets protokoll fra møte 17. 11. 2022 gjengis følgende enstemmige uttalelse i sak 19/22:

«Eldreperspektivet må være med som både mål og metode i all samfunnsutvikling. For eksempel må uteområder, møteplasser, boligområder, transporttilbud, kulturtilbud og digitale løsninger være utformet slik at eldre sine ønsker og behov inkluderes. Eldrerådet i Salangen slutter seg til denne utfordringen og sender den til kommunens ledelse. Vi oppfordrer samtidig kommunen til å bli med i nettverket Et aldersvennlig lokalsamfunn, der 190 andre kommuner er medlem allerede».

I sak 20/22 gir Salangen eldreråd innspill til budsjett- og økonomiplanen for perioden 2023 – 2027 som følger: For pleie- og omsorg har vi følgende anmodning: Driftsbudsjettet må være romslig nok til å kunne tilsette personale etter behov, slik at det blir tid til å gjøre jobben tilfredsstillende både på institusjon og i heimehjelp. Når det gjelder investeringer i eldreomsorgen ber vi om at ombygging/utvidelse av avdelinger på SABE, samt nybygg av heldøgns omsorgsboliger tas inn i investeringsbudsjettet for 2023-2026 og gis høyeste prioritet».

Kommentar til investeringsbudsjettet 2023-2027: Det er rosverdig at det tas politisk og administrativt initiativ til å oppgradere Sjøvegan sentrum. Det er neppe stor uenighet i befolkningen om behovet for det. Men vi konstaterer at eldre-perspektivet er lite synlig i et samlet investeringsbudsjett på ca. 92 millioner kroner. Vi savner en tilfredsstillende administrativ helhetsvurdering og konsekvensutredning. Det må til når ulike investeringsbehov skal veies mot hverandre og prioriteres av de folkevalgte.

Beregnede prosjektkostnader for utbygging av Sjøvegan sjøfront er langt høyere enn det som tidligere har vært forespeilet politikerne og befolkningen. Ved presseoppslag i Folkebladet 24. 08. 2020 fikk vi vite at tre delprosjekter kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 15 millioner kroner. Nytt oppslag 19. 10. 2021 forteller oss følgende: «Foreløpige grove beregninger indikerer kostnader på mellom 15 og 45 millioner kroner over en 10-årsperiode, avhengig av ambisjonsnivå, lønninger, materialer...».

Nå har altså prislappen med ett slag vokst til 61 millioner kroner, og det bare for byggetrinn 1! Det er tid for å stoppe opp og revurdere ambisjonsnivået. For det er ikke ved sentrumsutvikling alene at Salangen utvikles til en god og aldersvennlig kommune for hele befolkningen:

  • Hvilken type investeringer bør også gjøres utenfor sentrum og i grendene, for at eldre som ønsker det, kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig?
  • Hvilke ulike typer botilbud bør legges i sentrum eller sentrumsnært? Eldre er enkeltindivider, de er ikke en ensartet gruppe. Det forutsetter varierte og individuelt tilpassede boløsninger.
  • Hvilke bemanningsbehov og hvilke driftsmessige konsekvenser vil økningen av eldre ha for kommunens framtidige drift?

Investeringsbudsjettet ikke satt inn i et slik helhetsperspektiv. «Eldrebølgen» kommer raskt på oss nå. Innen få år bør fysiske og driftsmessige løsninger være på plass. Det må være rom for å få det inn i kommende kommunale budsjetter. I våre tillitsverv for eldre oppfordrer vi derfor de folkevalgte til å vise økonomisk måtehold.

Når det gjelder Sjøvegan sjøfront med planlagte investeringer, vil vi følgende råd: Det bør være godt mulig å få til fullgode til løsninger innenfor byggetrinn 1 ved et «lavbudsjett-alternativ». Det kan bare skje ved å velge bort en del av de fordyrende elementene:

  • I vårt «eldre-perspektiv» ser vi det som viktigst at selve moloen fullføres, slik den er planlagt. Eldre og bevegelseshemmede må kunne ferdes trygt og greit på den.
  • Planlagt «gapahuk» til 5, 6 millioner kroner bør kunne bygges som en hvile- og varmebu med alminnelig god standard. Det bør være tilrettelagt for å sitte ned, og nyte utsikten gjennom panoramavinduer, kanskje ha tilgang til en grille. Slik kan moloen bli et yndet turmål for familier og eldre både sommer og vinter.
  • Museumsplassen bør prioriteres som den nye samlingsplassen i sentrum.
  • Servicebygget hører også med.
  • Det bør settes av et avgrenset område av/ved museumsplassen hvor det plasseres lekeapparater på sommerstid, altså ikke som faste installasjoner.

Det bør være mulig å redusere de kommunale kostnadene, kanskje med en tredjedel? Deretter ta seg tid til å vurdere hva som er nødvendig av ytterligere tiltak og investeringer.

Annonse