Salangen-Nyheter

Sametinget står bak:

Skiftet i Gratangen har fått penger

Nå blir det tildelt penger til Skiftet i Gratangen kommune.

Sametinget har så langt i år tildelt 5,1 millioner kroner i prosjektmidler over tilskuddsordningen for freda samiske bygninger i privat eie.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det er registrert rundt 900 freda samiske bygninger på norsk side i Sápmi, og med denne tilskuddsordningen kan Sametinget støtte istandsetting og andre tiltak som sikrer vedlikeholdet av den samiske bygningsarven. Det varierer fra år til år hvem som får støtte, men alle private eiere av freda samiske bygninger kan søke om midler til istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Et større prosjekt som har fått tilskudd er bygningene på Skifte i Gratangen. Skifte var tidligere et sjøsamisk kombinasjonsbruk som inngår i et større kulturlandskap og turområde med slåttemarker og mange spor etter tidligere bosetting. Området brukes flittig både av skole og innbyggere i Gratangen. Gårdstunet på Skifte består av en gammel og nyere del. Her finner vi flere bygninger med varierte byggetradisjoner etter bruk, funksjon og kulturell tilhørighet. Bygningene er i dårlig forfatning, noe er tapt, men mesteparten kan reddes. Det trengs derfor en helthetlig plan for istandsetting, vedlikehold og bruk. Flere av bygningene skal nå sikres og settes i stand. Med på laget har eieren Gratangen kommune. Kommunen har også tidligere engasjert seg i vedlikeholdet av Skifte.  I tillegg deltar Frivilligsentralen som koordinerer samarbeidet mellom utøvende handverkere og   venneforeninga for Skifte.

– Eiendommen Skifte er et viktig sted for å formidle samisk historie i Gratangen kommune. Dette blir et felles løft, og det lokale engasjementet er en særlig styrke for prosjektet, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

Samiske naust er et annet satsningsområde under denne tilskuddsordningen i år. Det er registrert relativt få samiske naust. De er en viktig kulturminnetype i sjøsamiske områder og en særlig utsatt bygningstype. Mange foretrekker å bruke nærmeste småbåthavn, og naustene står der derfor i fare for å miste sin funksjon. De er i tillegg særlig utsatt for vær og vind, og forfaller fort hvis de ikke tas vare på. Sametinget har derfor behov for mer kunnskap om naustene, hvilken tilstand de har og hvilke som er særlig viktige å følge opp og ta vare på.

– Denne satsingen vil gi oss kunnskap som er helt nødvendig i en målrettet forvaltning, prioritering og oppfølging av samiske naust, sier sametingsråden. Naustene er et karakteristisk element i sjøsamiske kulturlandskap, og det vil vi at de skal fortsette å være.

Kurs i tradisjonelle handverksteknikker er en annen satsing.  Sametinget har i år støttet flere kurs på dette feltet, som for eksempel neverløyping, istandsetting av vinduer, handsaging, stikking av torv og legging av torvtak.

– Det er avgjørende for vedlikeholdet av freda samiske bygninger at eierne har tilgang på handverkere som kjenner de tradisjonelle teknikkene. En styrking av dette kunnskapsfeltet kommer både lokalt næringsliv, eiere og ikke minst bygningene til gode, sier sametingsråd Hans Ole Eira.