Salangen-Nyheter

Satser på myk trafikksikkerhet:

Trygg og sikker vei

På bildet: Tore Ratkje (t.v) sier at det er stort håp om å kunne sikre veier omkring i Salangen for myke trafikanter i fremtiden, fordi kommunen har gode planer og solide prosjekter. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Salangen hadde onsdag visitt av en delegasjon fra Troms fylke som besiktiget veiene med tanke på trafikksikring. Dette er en del av en større og langsikting satsning fra fylkeskommunen og kommunene i samarbeid for å trygge de myke trafikantene.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Onsdag ettermiddag møtte nettavisen delegasjonen på Nedre Heia. Det var representanter fra samferdselsetaten i Troms fylkeskommune som sammen med teknisk sjef i Salangen, Tore Ratkje nettavisen her møtte. Denne befaringen gjøres i forbindelse med en langsiktig plan for bygging av gang - og sykkelstier i hele fylket.  Det er snakk om en plan på over ti år. Onsdag var det besiktigelse av veinettet og mulighetene for bygging av gang- og sykkelstier i Salangen som sto for tur.

Farlig sving

På Nedre Heia blir det fra en av delegatene påpekt at dette er en typisk strekning der gang - og sykkelsti vil være nødvendig. Den knappe svingen ligger i en nokså bratt bakke der veien er smal. Her går bl.a skole - og barnehagebarn hver dag. - Det er ikke bare i Salangen kommune at vi finner farlige veistrekninger der folk ferdes daglig. Hele fylket florerer av slike strekninger og det blir fra myndighetenes side påpekt at områder rundt og ved skoler og barnehager skal prioriteres, presiseres det fra deltaker'ne i delegasjonen.

Store beløp - lite penger

Rådgiver ved samferdselsetaten i Troms fylke, Kjell-Olav Clausen sier til nettavisen at for å sikre de farligste veistrekningene i Troms fylke trengs ca. 1 milliard kroner. Det vil si 10 millioner pr. år om en klarer å skaffe penger nok til å fullfinansiere hele planen. Disse midlene er allerede bevilget. Han sier videre, og får nikkende samtykk fra de øvrige gruppen: - Det er hver kommune som utarbeider planer og sender inn forslag til endringer på dette området. Det er også et økonomisk samarbeid på dette feltet mellom fylket og kommunene hvor hver kommune skal stå for ca. 20% av anleggsutgiftene, sier Clausen. Dersom den enkelte kommune går inn med sine prosenter vil samlet beløp dreie seg om ca. 12 millioner pr. år fordelt på kommuner etter prioritet.

Begynner med gangsti

Teknisk sjef, Tore Ratkje i Salangen kommune er glad for spesielt en ting. - For Salangen kommunes vedkommende starter byggingen av gang - og sykkelsti fra Karavika til Skårvika allerede i 2011, sier Ratkje. Han sier videre at når en videre utbyging kommer i gang, er ikke dette noe som vil berøre hjemmelshaver'ne til eiendommene i negativ retning. De vil derimot få en positiv gevinst med oversiktelige og ryddige avkjørsler med en tryggere inn - og utkjøring. Mange grunneiere henvender seg også til fylket eller kommunene og ber om bygging av gang - og sykkelsti fordi de ser sikkerheten og tryggheten ved dette. Han har stor tro på at Salangen kommune vil få tilkjent midler fra fylkeskommunen til dette fordi de har gode prosjekter og planer.

Besiktiger hele fylket

Hele fylket skal i høst befares og arealplanen for utbyggingen skal opp i fylkestinget i desember 2010. Penger til de planene som godkjennes skal fordeles fra 2011, i følge Kjell-Olav Clausen. Men tildeling av midler forutsetter at den kommunen som søker har sin arealplan og planer for utbygging av gang-og sykkelstier i orden. Ratkje påpeker at Salangen kommune har sine planer klare etter gitte tidsfrister. Delegasjonen kom onsdag fra Gratangen kommune og fortsetter til Kvæfjord og Skånland på torsdag. Slik går de bokstavelig sagt - hele fylket rundt.