Salangen-Nyheter

Innen psykisk helse- og rusarbeid i Salangen:

Viderefører ikke stilling

Salangen kommune blir ikke å videreføre et årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid. FOTO: SANDER JOHANNES KARLSEN

Salangen kommune er nå i en situasjon hvor et årsverk innenfor avdelingen psykisk helse- og rusarbeid under enheten Miljøtjenesten blir borte. Stillingen har siden 2017 vært driftet av tilskudd fra fylket, kommunen står nå uten midler til å videreføre og søker om mer tilskudd.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Årsverket ble opprettet ved hjelp av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet via fylket og Statsforvalteren i 2017 med en intensjon om at stillingen etter hvert skulle bli finansiert som en ordinær kommunal stilling.

Kim-Håkon Pedersen, enhetsleder hos Miljøtjenesten forteller at kommunen på grunn av økonomiske prioriteringer måtte ta et valg om å ikke videreføre stillingen.

Kim-Håkon Pedersen, enhetsleder i Miljøtjenesten var i 2018 positiv til BPA-kurs i Salangen kommune. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Lars Strøm, administrasjonssjef i Salangen opplyser også om et redusert rammetilskudd på 3,4% ifølge tall fra Statsforvalteren for de tre siste årene.

I sin vurdering til saken sier han at det ikke finnes ledige budsjettmidler, men en eventuell finansiering kan gjøres gjennom bruk av disposisjonsfond. Men administrasjonssjefen vil ikke anbefale det.

Administrasjonssjefen har i stedet søkt om en ny tilskuddsordning fra fylket til et tredelt tiltak. 

Fristen for søknaden var 10. februar i år, og saken ble orientert om i kommunestyrets møte 15. februar.

Det tredelte tiltaket går ut på å etablere et lavterskeltilbud, ansette en erfaringskonsulent som prøveprosjekt, og at en del av ressursene skal bruke til oppsøkende arbeid.

Avdelingen har i dag 44 brukere, i tillegg til enkelte som enda er i kartleggingsfasen.

Lars Strøm mener reduseringen i kapasiteten til psykisk helse- og rusarbeid er forsvarlig å gjennomføre. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Administrasjonen i kommunen ser ikke på reduseringen hos avdelingen som uforsvarlig drift, men ser bekymringen for at terskelen for å tilby hjelp til potensielle brukere blir større.

Når kommunen i 2017 søkte om tilskudd til kommunalt rusarbeid i tok det nesten to måneder før søknaden ble innvilget. Siden det nå kun er andre gang en slik søknad sendes, vil ikke Pedersen si noe om hvor lang tid det kan ta.

Han vil heller ikke si noe om betydningen for at kommunen ikke viderefører stillingen som beskrevet i søknaden fra 2017.

Seniorrådgiver, Kjetil Trygve Larsen skriver på vegne av Statsforvalteren i Troms og Finnmark dette til Salangen Nyheter:

«Kommunene har en sterk selvråderett over hvordan de ønsker å organisere sine tjenester til innbyggerne i kommunen. En ny søknad om tilskudd til tiltak innen psykisk helse og rustjenesten vil bli behandlet etter gjeldende regelverk for 2021.»

Og viser til Helsedirektoratet sine sider.

Der heter det at det i 2017 ble et endret fokus på å legge til rette for kapasitetsbygging. Da også et krav om forankring av stillinger i kommunale planverk og budsjetter.

Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. I tillegg til at et av målene til ordningen er økt kapasitet og en varig kapasitetsvekst.

Elisabeth Aspaker, Statsforvalter i Troms og Finnmark viser til Helsedirektoratet. FOTO: MARIUS FISKUM

I desember bestilte kommunestyret en beskrivelse av konsekvensene av den foreslåtte kapasitetsreduksjon fra kommuneadministrasjonen. Videre havnet det ferdige arbeidet på sakskartet til levekårsutvalget. Der opplyste arbeidsgruppen om at reduksjonen var forsvarlig.

Hans-Roar Rasmussen, fungerende leder i levekårsutvalget forteller at utvalget håper søknaden går gjennom. 

– Om søknaden ikke skulle bli godkjent, så må vi ha tiltro til at de som innehar det ansvarsområdet i kommunen tilkjennegir behovet for å ha tilstrekkelig med ressurser.

Videre formidler Rasmussen en bekymring for den nasjonale situasjonen som har oppstått etter nedstenging under pandemien.

– Behovet for økt psykisk helsehjelp er gang på gang fremstilt i media. Dette gjelder ikke Salangen alene, men nasjonalt, sier han og viser til tall fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM).

Hans Roar Rasmussen, leder for Levekårsutvalget i Salangen kommune stoler på innstillingen til administrasjonssjefen i kommunen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

– Ser man det større bildet i saken, så ser man at skolehelsetjenesten, BUP, RASK psykisk helsehjelp, frisklivssentralen og opprettholdelsen av helsestasjonen gir et godt bidrag for psykisk helse og livskvalitet, sier nå fungerende leder i utvalget.

Kim-Håkon Pedersen mener at de ikke har sett økning av brukere innenfor Miljøtjenesten i Salangen.

Derimot så forteller lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen og ambulansearbeider Kyrre Tunheim som representerer Senterpartiet i kommunestyret at det møtes mer alvorlige psykiske hendelser innenfor politi og helse. Den samme opplevelsen melder kilder i Miljøtjenesten.

De to delte også bekymringen om at det kan finnes mørke tall.

Nilsen forteller at bekymringen kommer fra at politiet ikke kan drive oppsøkende arbeid og tilstedeværelse på samme måte som før nå under pandemien.

Kommunestyret i Salangen hadde en orientering av saken på forrige møtet. SKJERMDUMP: SANDER JOHANNES KARLSEN

I kommentar fra arbeidstakerne skriver de om en hendelse i 2019 der bemanningen var redusert med et årsverk grunnet sykemelding og permisjon.

Her skriver de at det ikke var kultur å skrive avvik i denne perioden. Noe som de mener er uheldig med tanke på muligheten til å belyse hvordan det halve året var for tjenesten psykisk helse- og rusarbeid.

?Det ble også i denne tiden fulgt opp brukere av ansatte som var sykemeldt og i permisjon», står det i kommentaren til saken fra arbeidstakerne.

Ifølge informasjon Salangen-Nyheter sitter på forsvinner stillingen 1. april i år. 

Om søknaden om det nye tilskuddet til blant annet en erfaringskonsulent ikke skulle bli godkjent, vil levekårsutvalget og kommunestyret ta saken tilbake og gjøre en ny gjennomgang.