Salangen-Nyheter

Egen leverandørliste til Statnett:

Målrettet markedsføring

Næringslivet har samarbeidet om å etablere en egen leverandørliste i forhold til Statnetts utbygging av 420 kw linje mellom Ofoten og Balsfjord.

SJØVEGAN/SETERMOEN: Over 50 små og mellomstore bedrifter står nå på leverandørlista som er opprettet i forbindelse med at Statnett SF bygger ny 420 kW linje mellom Ofoten og Balsfjord. - Vi legger forholdene til rette med denne lista, sier næringssjef i Bardu kommune, Lennarth Kvernmo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 23.05.2014 kl 00:00

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Bedriftene som komme fra Gratangen i sør til Tromsø i nord har alle betalt en tusenlapp for være en del av denne markedsportalen som er svært målrettet i forhold til entreprenørene som skal utføre ulike oppdrag for Statnett SF under utbyggingen. Den nye 420 kV linja fra Ofoten til Balsfjord vil bedre forsyningssikkerheten i nordre deler av Nordland samt Troms og Finnmark. Ledningen vil også legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at ny fornybar energi kan realiseres. Prosjektet er stort, det skal bygges 150 km med ny ledning og fire stasjoner skal utvides; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Kostnaden er estimert til 3.2 – 3.7 MRD. Inkludert i dette er rivning av linja på strekninga Kvandal – Strømsmo.

Stor verdiskapning

Arbeidene vil strekke seg over en periode på 3- 4 år. Da Statnett SF gjennomførte et liknende prosjekt i Hardanger ble ca. 10 prosent av prosjektkostnadene fakturert lokalt og regionalt. Entreprenørlista viser at det i stor grad er utenlandske entreprenører, spesielt italienske som har fått de store kontraktene med å bygge nye trafostasjoner, fundamenter og strekke nye linjer. Men dersom tallene fra Vestlandet overføres til linja Ofoten -  Balsfjord vil linjebyggingen også kunne gi lokal/regional verdiskapning på ca. 300 millioner kroner.

Fortinn i markedsføringa

De utenlandske selskapene, f.eks. Consosorzio Italia 2000 har lite med seg hjemmefra. De vil ha behov for lokale/regional support på mange områder, både når det gjelder utbyggingen på selve anlegget og alt som følge med når 50-60 arbeidere skal bo, bespises og kanskje også ha en del fritidssysler den tiden de oppholder seg i området. De 50 bedriftene på leverandørlista lista har nå et fortrinn som mulige underleverandører fordi deres kompetanse og leveranser nå blir markedsført direkte inn mot entreprenørene.

Nyttig for begge parter

Berit Erdal, Kommunikasjonssjef i Statnett SF er imponert over at Dialogen fra lokalt hold i Troms har fått realisert dette viktige arbeidet. Dette er en fin måte for Statnett SF sine entreprenører å komme i dialog med underentreprenører. - Dette er jeg overbevist vil betale seg for næringslivet i alle kommunene som er med på samarbeidet. Veldig bra og viktig arbeid som er lagt ned for å realisere portalen og oversikten, sier Erdal.

Flere vil få kontrakter

Det er Dialogen i Bardu som står bak leverandørlista. Dialogen er et samarbeid mellom næringsforeningene Bardu Utvikling SA, Visit Bardu SA og næringsavdelinga i Bardu kommune. Representantene for Dialogen er godt fornøyd med responsen, men er ikke overrasket over at så mange firmaer vil være med på lista. De oppnår en enklere og mer målrettet markedsføring mot entreprenørene som nå er på utkikk etter lokale samarbeidspartnere på en rekke områder. - Tilbakemeldingene fra Consosorzio Italia 2000 er at denne lista sparer dem for to måneders kartleggingsarbeid. Vi legger forholdene til rette og kan bidra med å etablere kontakt mellom entreprenørene og aktuelle firmaer. Resten blir en sak mellom de to partene, men vi er temmelig sikre på at en del av bedriftene på lista vil få kontrakter. Erfaringene er at firmaene ikke behøver å være så store for å nå opp i denne konkurransen, men servicenivået, HMS  og evnen og viljen til å påta seg og løse oppgaver på kort varsel synes å være viktig, sier næringssjef Lennarth Kvernmo i Bardu kommune.

Nettverksbygging

Sigbjørn Sørensen i Visit Bardu og Arild Nordahl i Bardu Utvikling mener denne leverandørlista kan representere starten på et tettere samarbeid mellom næringslivet, i regionen og videre utover.i fylket. - Politikerne jobber med slå sammen og trekke ny kommunegrenser. For bedriftene eksisterer verken kommune- eller fylkesgrenser, her opereres det på kryss og tvers. Holdningene om at vi som bedrifter primærter konkurrenter,har endret seg, nå er det større fokus på samarbeid og samhandling. Tidligere i denne uka ble samarbeidsprosjektet «Istindland» presentert, vi mener denne leverandørlista også kan åpne muligheten for nettverksbygging. Selv om de enkelte bedriftene fortsatt vil konkurrere mot hverandre, kan de også samarbeide og gå sammen for å stå sterkere i markedet, i forhold til leveranser til andre store, som f.eks. Forsvaret, sier Arild Nordahl.

Egen leverandørportal

Sigbjørn Sørensen har tru på at det skal være mulig å videreutvikle leverandørlista til en leverandørportal/nettsted for et område. Slik at både entreprenører, selskaper og private som trenger leverandører på ulike felt slipper å gå over bekken etter vann, men finner ut hvilke lokale/regionale firmaer som kan levere hva.- Dessuten vil næringslivet få et bedre overblikk over mulige samarbeidspartnere. I jobben med denne lista har også vi blitt kjent med små firmaer som vi ikke visst noe om på forhånd. En næringslivsportal vil være et større prosjekt som krever sterkere finansiering.  Leverandørlista blir betalt av bedriftene, vi har søkt åtte kommuner om støtte til prosjektet, sier Sørensen i Visit Bardu.

Versjon 2 av leverandørlista for bedrifter i Troms som ønsker å markedsføre seg via en felles portal er nå ferdig produsert og lagt ut på www.leverandorportal.no