Salangen-Nyheter

Kartleggingsarbeid fortsetter

Kommisjonsmøte i Lavangen

Ivar Bjørklund, Anne Kristin Gurák og Per Oskar Kjølaas representerer kommisjonen i Lavangen. FOTO: DAVID JENSEN, UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer til Lavangen kommune og Lavangen Frivilligsentral onsdag 22.september for å holde åpent møte. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Møtet er en del av kommisjonens hovedoppgave, nemlig å kartlegge.

Kommisjonen er nedsatt for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ledes av Dagfinn Høybråten og består av 11 andre fagpersoner. Disse er oppnevnt av Stortinget.

Den 9. mai 2019 innfortolket kommisjonen skogfinnene i mandatet. Granskningens formål er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer.

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen må gjennomføre:

  • Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.
  • Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022 og overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap.

Sekretariatet for Sannhets- og og forsoningskommisjonen er etablert på UiT Norges arktiske universitet.

Her er programmet for møtet i Lavangen 22.september:

Kulturelt innslag  

Velkomsthilsen ved ordfører Hege Myrseth Rollmoen

Innlegg kommisjonsmedlem Ivar Bjørklund om mandatet og granskingen  

Innlegg kommisjonsmedlem Kristin Gurák om personlige historier  

Innlegg kommisjonsmedlem Per Oskar Kjølaas om forsoning 

Innlegg ved Ástávuona Giellagoahtie

Innlegg ved Spansdalen historielag

Samtale om fornorskning, urett og forsoning