Salangen-Nyheter

Kan få samisk kompetansesenter

Salangen og Sjøvegan kan bli tilholdssted for et nasjonalt samisk kompetansesenter innenfor NAV-systemet. Dette kan bety flere statelige arbeidsplasser i Salangen. - Dette vil kunne gi et kvalitativt godt arbeids- og velferds tilbud til den samiske brukeren, sier adm.sjef i Salangen kommune Elisabeth Nutti (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

På bildet:

Elisabeth Nutti er glødende engasjert i å få nasjonalt samisk kompetansesenter innenfor NAV-systemet til å bli etablert i Salangen.

Bakgrunn for prosjektet er at NAV (Ny Arbeids- og Velferdsordning) skal etableres i alle landets kommuner innen utgangen av 2009. I vår region etableres NAV-kontor i flere av kommunene i løpet av høsten 2007. NAV er den største reformene i Norge i nyere tid.

Ansvaret for gjennomføring av NAV-reformen er lagt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ved Arbeids- og velferdspolitisk avdeling. Det er lite beskrevet i nasjonale dokumenter om hvordan den samiske bruker av NAV-tjenestene skal ivaretas på best mulig måte. - Målet er at samiske brukere av NAV må sikres et kvalitativt godt arbeids- og velferdstilbud – uavhengig av bosted.
De samiske perspektivene må integreres i NAV-systemet, forteller adm.sjef i Salangen kommune Elisabeth Nutti.

Avhengig av forståelse

Hun fortsetter med at den samiske brukeren er avhengig av å bli forstått i sitt møte med NAV, i tillegg til at de ansatte i NAV-systemet bør inneha nødvendig samisk kulturkompetanse – både i møte med brukeren og når tiltaksplaner utarbeides, sier Nutti. Dette forutsetter enten at de enkelte saksbehandlere på de lokale NAV-kontor innehar kompetansen, eller at slik kompetanse er tilgjengelig innenfor systemet. I og med at man med sikkerhet kan slå fast at slik kompetanse ikke er til stede på samtlige lokale NAV-kontor pr. i dag, vil målet for dette prosjektet nettopp være å finne en alternativ og hensiktsmessig løsning på det totale kompetansebehovet.

Forprosjekt

Hvis planene går igjennom hos de rette instansene politisk, kan man allerede i mars til neste år komme i gang med forprosjektet til det samiske kompetansesenteret. - Regionen som helhet trenger å få tilført flere statlige arbeidsplasser, samt tilførsel av kompetanse. Hvis departementet stiller seg positiv til forprosjektet, og senere til opprettelse av senteret, vil det bety minimum 8-10 statlige årsverk tilført regionen, forteller Elisabeth Nutti ovenfor nettavisen. Hun mener at opprettelsen av et slikt senter vil gi positive og vidtrekkende signaleffekter. - Det er nærliggende å tenke seg etablering av arbeidssenter i tilknytning til et slikt kompetansesenter, der mennesker i den aktuelle målgruppen tilbys tilpasset arbeidstrening samt kyndig veiledning og oppfølging, sier Nutti.

Sjøvegan som tilholdssted

Elisabeth Nutti og ordfører i Salangen Ivar B. Prestbakmo foreslår at senteret vil bli lokalisert til Salangen, i samlokalisering med NAV Salangen i Huset Mot Havet. - Samlokalisering med det lokale NAV-kontor vil være hensiktsmessig i forhold til lokal forankring, kompetanseutveksling og effektiviseringsgevinster som tilgang på kontorutstyr. Salangen er vertskommune for en rekke institusjoner som medfører et høyt kompetansenivå innenfor områder som for eksempel helse, sosial, integrering og utdanning. Dette er en stor fordel med tanke på rekruttering i videre prosjektøyemed, avslutter Nutti.

Foto: Jon Henrik Larsen

Hør radiointervju med Elisabeth Nutti i denne saken, klikk bare på "Play"