Salangen-Nyheter

Med klar oppfordring til kommunen:

Fraråder riving av Herredshuset

Fortidsminneforeningen vil på det sterkeste fraråde Salangen kommune rivningen av Salangen Herredshus, som det viktige kulturminnet det er fra etterkrigstiden. Foto: Jon Henrik Larsen

Fortidsminneforeningen har et sterkt ønske om at Salangen Herredshus skal bevares. Der har de i et brev til Salangen kommune frarådet på sterkeste rivning av dette viktige kulturminnet fra etterkrigstiden.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 18.08.2022 kl 07:48

Hvem er Fortidsminneforeningen?

Fortidsminneforeningen, egentlig Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, er en norsk organisasjon som arbeider for bevaring av fortidsminner og kulturminner, særlig bygninger og bygningsmiljøer. Foreningen ble stiftet 16. desember 1844 etter initiativ av maleren Joachim Frich. J. C. Dahls arbeid var av avgjørende betydning for at foreningen ble stiftet.

Foreningen har rundt 7 000 medlemmer og er medlem av Norges kulturvernforbund. Tidsskriftet Fortidsvern utgis av foreningen og kommer ut med fire nummer hvert år. I tillegg utgir foreningen en årbok.


Debatten rundt bevaring eller ikke bevaring av Salangen kommunes erverdige herredshus ruller for fullt.

Fortidsminneforeningen har i et brev til kommunen av 11.august, oppfordret kommunen om på det sterkeste la bygget være slik det står i dag, i stedet for å rive og bygge parkeringsplasser.

Fortidsminneforeningen ved generalsekretær Ola Harald Fjeldheim mener Salangen kommune bør gå foran som et eksempel i arealplanlegging og søke muligheter for gjenbruk. Rivning av bygg for utvidelse av parkeringsplasser og vekst i persontrafikk og er et steg i feil retning.

Kulturminne

Fortidsminneforeningen skriver i brevet at herredshuset har klare kulturminneverdier som taler for vern og ny bruk. Nasjonalt og regionalt er etterkrigstidens offentlige bygg under sterkt press og har gjennomgående et svakt vern. Herredshuset har samfunnshistorisk verdi som et tidstypisk eksempel på fellesskapets kulturminner fra 50-tallet, høy grad av autentisitet og bevarte materialer forsterker dette inntrykket.

Materialbruk og håndverk av høy kvalitet er bevart i fasaden med mineralittpuss, dørfelt i teak og marmorfliser i inngangspartiet. Fortidsminneforeningen støtter opp under fylkeskommunens vurderinger av regional verdi og verneverdi, skriver Fortidsminneforeningen i sitt brev.

Stor regional interesse

Foreningen har også klare meninger om at Salangen Herredshus har stor interesse for bevaring av regionen forøvrig.

- Vi vurderer imidlertid bygningen til å ha regional interesse, som et godt eksempel på en offentlig bygning fra tidlig etterkrigstid. Bygningen har mange av de tidstypiske arkitektoniske uttrykkene fra denne perioden og den er forholdsvis autentisk m.h.t. fasade, inngangsparti/trapperom og planløsning. Vi anbefaler at bygningen gis et vern gjennom plan og bygningsloven.» (ref. 16/6372-3). Slik vi leser planbeskrivelsen er det ikke sterke hensyn som taler for rivning utover uavklart fremtidig bruk og ønske om en utvidet parkeringsplass. I planbeskrivelsen er det lagt til grunn at Sjøvegan sentrum er preget av store åpne parkeringsarealer, og det er god tilgang på parkeringsplasser i dagens transportsystem. Planen legger opp til seks parkeringsområder, og en utvidelse av parkeringsplassen ved kommunehuset. Slik vi leser planbeskrivelsen er det ikke noe akutt behov for denne utvidelsen, og rivningen fremstår både unødvendig og svakt begrunnet. Fremfor å bruke et millionbeløp på rivning bør disse midlene som et minimum brukes for å sikre bygget fra videre forfall eller som incentiv til ny bruk, skriver generalsekretær Ole Harald Fjeldheim avsluttende brevet.

Det er de folkevalgte i Salangen kommunestyre som endelig skal felle av-
gjørelse om Salangen Herredshus videre skjebne i tiden fremover.