Salangen-Nyheter

Forslag ute på høring:

Løyper til fornøyelse?

Snøscooterløyper til fornøyelseskjøring kan bli en realitet dersom et nytt forslag får støtte fra de ulike kommuner i Norge. Mandag skal Salangen kommunestyre si noe om saken.

SJØVEGAN: Klima- og miljødepartementet har sendt ut et forslag på høring, hvor det foreslås innføring av adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 12.09.2014 kl 00:00

ANNONSE
Annonse

Bakgrunnen for forslaget er at all motorisert ferdsel på utmark er forbudt. Både på bar, og snødekt mark i følge motorferdselsloven. Per idag regulere denne loven nyttekjøring. Det vil si at det er åpent for en del motorisert ferdsel, som kan sees på som nytteverdi. Saken skal behandles i kommunestyremøtet i Salangen mandag 15. september.

Kommunestyrt

I fjor ble det åpnet for å gi kommunene et større ansvar og råderett i eget lokalt miljø. Regjeringen ville la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark. På denne bakgrunn iverksatte regjeringen vinteren 2013/2014 et forsøk, der 104 kommuner  ble gitt anledning til å etablere scooterløyper for fornøyelseskjøring i henhold til loven. Sivilombudsmannen konkluderte i juni med at omfanget av forsøket lå utenom de rettslige rammene til forsøksloven. Etter denne uttalelsen, besluttet regjeringen å avvikle forsøket, og heller legge til rette for en rask lovprosess.

Fornøyelseskjøring

Departementet foreslår nå at kommunene skal få adgang til å etablere løyper for fornøyelseskjøring i kommunene. Selv om lovforslaget legger til rette for en viss åpning for motorisert ferdsel for fornøyelsesformål, er det fortsatt et mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig, heter det i forslaget fra departementet. Det er derfor vesentlig at det settes opp klare rammer for adgangen til å åpne opp for snøscooterkjøring, herunder at slik kjøring kun skal foregå i nærmere fastsatte løyper. Det gjelder absolutt forbud mot kjøring i nærmere spesifiserte områder, og kommunene må hensynsta virkninnger for friluftsliv, naturmangfold, hytteområder, kulturminner og kulturmiljø.  Videre er det viktig at kommunens prosess frem til et eventuelt vedtak om å etablere snøscooterløyper er god og grundig, og at ulike interesser klarlegges slik at de kan tas med i prosessen.

Kommunestyremøtet i Salangen kan du se direkte på web-tv hos Salangen-Nyheter mandag fra kl. 12.00!